Nadat er met een geschikte gastouder een bemiddeling tot stand is gekomen en de contracten zijn getekend zullen de maandelijkse plaatsingskosten en opvangkosten bij de vraagouder in rekening worden gebracht.

Het GOB stuurt voor de plaatsingskosten maandelijks een factuur. Deze zal rond de 27e van de maand verstuurd worden. Deze factuur zal ook in Portabase (het digitale urensysteem) te zien zijn. Hierop staat duidelijk vermeld welk deel voor de gastouder is bestemd en welk deel naar het gastouderbureau gaat. Deze factuur moet vóór de 7e van de maand erop volgend op het rekeningnummer van het GOB zijn bijgeschreven.  
                         
De vraagouder verplicht zich om deze gehele factuur uiterlijk de 7e van de maand erop volgend te betalen. Indien vraagouder niet tijdig betaald, kan GOB Jelleke de gastouder ook niet op tijd uitbetalen! Daarom berust de verantwoordelijkheid voor tijdige betaling aan het GOB dan ook ten alle tijden bij de vraagouder!  GOB Jelleke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet betalen aan de gastouder indien vraagouder GOB Jelleke niet (op tijd) heeft betaalt.

Mocht het GOB het gehele factuurbedrag niet uiterlijk de 7e van de maand hebben ontvangen, dan wordt er éénmalig een herinnerings e-mail gestuurd. Deze zal ook in Portabase te zien zijn. Vraagouder dient dan binnen 5 werkdagen te betalen. Mochten vraagouders aan deze herinnering géén gehoor geven, dan volgt er een tweede en laatste herinnering via de mail met een factuur verhoging van €45 (administratiekosten). Deze dient binnen 3 werkdagen betaald te worden. Mocht betaling alnog uitblijven dan behoudt het GOB zich het recht voor om een derde in te schakelen voor het innen van de verschuldigde openstaande bedragen.  Alle eventueel bijkomende kosten zijn dan voor de vraagouder! Gastouder kan (indien zij de betaling niet op tijd heeft ontvangen van de vraagouder) de opvang per direct weigeren!
 
Het GOB behoudt zich het recht voor om de registratie van de kinderen van de ouder te beëindigen als er een betalingsachterstand van één maand of meer is opgelopen. Hiermee komt tevens het recht op kinderopvangtoeslag te vervallen. GOB Jelleke zal de belastingdienst hiervan op de hoogte stellen. GOB Jelleke is bevoegd om het contract te ontbinden in geval van faillisement, surseance van betaling van de ouder/verzorger. Als de ouder/verzorger geacht wordt van rechtswege in gebreke te zijn is de vordering onmiddelijk opeisbaar en is GOB Jelleke bevoegd  -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling- de overeenkomst te ontbinden.  Dit zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding en onverminderd de aan GOB Jelleke verder toekomende rechten.

Betalingsvoorwaarden bij Jelleke